راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
شنبه 13 خرداد 5,850,000
یکشنبه 14 خرداد 5,050,000
دوشنبه 15 خرداد 5,050,000
سه شنبه 16 خرداد 5,050,000
چهارشنبه 17 خرداد 4,068,000
پنجشنبه 18 خرداد 5,050,000
جمعه 19 خرداد 4,068,000
شنبه 20 خرداد 4,068,000
یکشنبه 21 خرداد 4,068,000
دوشنبه 22 خرداد 4,068,000
سه شنبه 23 خرداد 5,550,000
چهارشنبه 24 خرداد 4,068,000
پنجشنبه 25 خرداد 5,550,000
جمعه 26 خرداد 4,068,000
شنبه 27 خرداد 4,068,000
یکشنبه 28 خرداد 4,068,000
دوشنبه 29 خرداد 4,068,000
سه شنبه 30 خرداد 5,550,000
چهارشنبه 31 خرداد 4,068,000
جمعه 2 تير 4,068,000
شنبه 3 تير 4,068,000
یکشنبه 4 تير 4,068,000
دوشنبه 5 تير 4,068,000
چهارشنبه 7 تير 4,068,000
جمعه 9 تير 4,068,000
شنبه 10 تير 4,068,000
یکشنبه 11 تير 4,068,000
دوشنبه 12 تير 4,068,000
چهارشنبه 14 تير 4,068,000
جمعه 16 تير 4,068,000
شنبه 17 تير 4,068,000
یکشنبه 18 تير 4,068,000
دوشنبه 19 تير 4,068,000
چهارشنبه 21 تير 4,068,000
جمعه 23 تير 4,068,000
شنبه 24 تير 4,068,000
یکشنبه 25 تير 4,068,000
دوشنبه 26 تير 4,068,000
چهارشنبه 28 تير 4,068,000
جمعه 30 تير 4,068,000
شنبه 31 تير 4,068,000
یکشنبه 1 مرداد 4,068,000
دوشنبه 2 مرداد 4,068,000
چهارشنبه 4 مرداد 4,068,000
جمعه 6 مرداد 4,068,000
شنبه 7 مرداد 4,068,000
یکشنبه 8 مرداد 4,068,000
دوشنبه 9 مرداد 4,068,000
چهارشنبه 11 مرداد 4,068,000
جمعه 13 مرداد 4,068,000
شنبه 14 مرداد 4,068,000
یکشنبه 15 مرداد 4,068,000
دوشنبه 16 مرداد 4,068,000
چهارشنبه 18 مرداد 4,068,000
جمعه 20 مرداد 4,068,000
شنبه 21 مرداد 4,068,000
یکشنبه 22 مرداد 4,068,000
دوشنبه 23 مرداد 4,068,000
چهارشنبه 25 مرداد 4,068,000
جمعه 27 مرداد 4,068,000
شنبه 28 مرداد 4,068,000
یکشنبه 29 مرداد 4,068,000
دوشنبه 30 مرداد 4,068,000
چهارشنبه 1 شهریور 4,068,000
جمعه 3 شهریور 4,068,000
شنبه 4 شهریور 4,068,000
یکشنبه 5 شهریور 4,068,000
دوشنبه 6 شهریور 4,068,000
چهارشنبه 8 شهریور 4,068,000
جمعه 10 شهریور 4,068,000
شنبه 11 شهریور 4,068,000
یکشنبه 12 شهریور 4,068,000
دوشنبه 13 شهریور 4,068,000
چهارشنبه 15 شهریور 4,068,000
جمعه 17 شهریور 4,068,000
شنبه 18 شهریور 4,068,000
یکشنبه 19 شهریور 4,068,000
دوشنبه 20 شهریور 4,068,000
چهارشنبه 22 شهریور 4,068,000
جمعه 24 شهریور 4,068,000
شنبه 25 شهریور 4,068,000
یکشنبه 26 شهریور 4,068,000
دوشنبه 27 شهریور 4,068,000
چهارشنبه 29 شهریور 4,068,000
جمعه 31 شهریور 4,068,000
شنبه 1 مهر 4,068,000
یکشنبه 2 مهر 4,068,000
دوشنبه 3 مهر 4,068,000
چهارشنبه 5 مهر 4,068,000
جمعه 7 مهر 4,068,000
شنبه 8 مهر 4,068,000
یکشنبه 9 مهر 4,068,000
دوشنبه 10 مهر 4,068,000
چهارشنبه 12 مهر 4,068,000
جمعه 14 مهر 4,068,000
شنبه 15 مهر 4,068,000
یکشنبه 16 مهر 4,068,000
دوشنبه 17 مهر 4,068,000
چهارشنبه 19 مهر 4,068,000
جمعه 21 مهر 4,068,000
شنبه 22 مهر 4,068,000
یکشنبه 23 مهر 4,068,000
دوشنبه 24 مهر 4,068,000
چهارشنبه 26 مهر 4,068,000
جمعه 28 مهر 4,068,000
شنبه 29 مهر 4,068,000
یکشنبه 30 مهر 4,068,000
دوشنبه 1 آبان 4,068,000
چهارشنبه 3 آبان 4,068,000
جمعه 5 آبان 4,068,000