شرکت الروضتين ارائه دهنده خدمات فروش انواع بليت هاي چهارتري و سيستمي از کليه ايرلاين هاي معتبر داخلي و خارجي مي باشد.